Note! This job has been aggregated through external sources, the Apply link will take you to the company's website.

Nhà phân tích-nhà giao d?ch. Gi?ng viên thuy?t trình tr?c tuy?n Job in Vietnam
Libertex Group , Vietnam

Never pay for job application, test/interview.
Safe Job Search | EEO Laws in Vietnam
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Job Type
Job Shift
Job Category
Requires Traveling
No
Career Level
Telecommute
Yes
Qualification
As mentioned in job details
Total Vacancies
1 Job
Posted on
Mar 1, 2021
Last Date
Jun 1, 2021
Location(s)

Job Description

Khái quát công vic

Công ty môi gii quc t (vi hn 20 nam kinh nghim trên các th trng tài chính) dang tìm kim nhà phân tích-nhà giao dch thành tho ting Vit, chu trách nhim thc hin các bui thuyt trình trc tuyn dành cho các nhà giao dch mi bt du và nhà giao dch chuyên nghip.

Bn s làm gì?

 • Thc hin các bui thuyt trình trc tuyn dài 30 phút - 1 ting. Ti da 10 bui thuyt trình trc tuyn/tháng.
 • To các bài thuyt trình v phân tích th trng hin ti
 • Phân tích thng xuyên v Forex, CFD amp; th trng tin mã hóa (phân tích k thut và phân tích c bn)
 • Hài hc và nhanh trí

Requirements


Các k nang chính cn có

 • Thành tho ting Vit bn ng
 • Có kinh nghim v giao dch trên các th trng tài chính: FOREX, CFD, tin mã hóa
 • Có kinh nghim v thuyt trình trên web
 • Có kinh nghim thuyt trình trc công chúng
 • Có kinh nghim to các bài thuyt trình
 • a nhìn và hot ngôn

K nang b sung u tiên

 • Thành tho ting Anh
  Chúng tôi mang dn C hi làm vic t do (bán thi gian) Làm vic trong mt công ty quc t nang dng và phát trin nhanh Môi trng chuyên nghip, thân thin và vui v S dng các công ngh hàng du và phng pháp mi nht C hi dào to và phát trin tuyt vi Kh nang tip cn th gii nhanh chóng

Benefits

Gii thiu v Libertex Group

Libertex là mt thng hiu quc t vi hai mi nam kinh nghim trên các th trng tài chính và thng mi trc tuyn. Libertex cung cp cho các nhà du t quyn truy cp d giao dch chng khoán, tin t, ch s, hàng hóa, vàng, du m, gas, tin mã hóa và nhiu công c tài chính khác. Libertex có hn 2.200.000 khách hàng ti M La Tinh, châu Âu và châu Á nh dch v hàng du ca mình. Libertex có hn 150 công c giao dch thng mi. Nam 2016, Libertex dc Forex EXPO Awards công nhn là nn tng giao dch tt nht; và Global Banking and Finance Review dánh giá là ng dng giao dch tt nht ti EAEU.

Job Specification

Libertex Group

Information Technology and Services - Santo Domingo, Colombia